Yeni Dükkan Açılışında İstenen Belgeler

YENİ OPTİSYENLİK MÜESSESESİ AÇILIŞLARINDA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

 

RUHSATNAME VE BAŞVURU BELGELERİ

1) Dilekçe: Optisyenlik müessesesi açacak olanlar bizzat veya mesul müdürü tarafından, müessesenin açılacağı adresin, müessesenin isminin, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

Dilekçe örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuru Dilekçesi Örneği – Aydin Optisyen-Gözlükçüler Odası (ogo.org.tr)

2Diploma Örneği: Bakanlığımızca tescili yapılmış optisyenlik diplomasının örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminden doğrulaması yapılmış ve aslına uygunluğu il müdürlüğünce onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak ise uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge,

3TC Kimlik Fotokopisi: Müessese sahibi, optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün T.C. kimlik numarası,

4Ticaret Sicil Gazetesi: Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı, (şirket ana sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği),

5) Sözleşme: Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,

6Vesikalık Fotoğraf: Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

7) Sağlık Raporu: Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu,

8) Yerleşim Planı: Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekanı da gösterir 1/100 ölçekli il müdürlüğünce onaylanmış kroki veya plan,

9) Zorunlu Asgari Araç Gereç Listesi:  Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve ek-1’de belirtilen asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,

10) Yangın Tedbirleri: Müessese olarak kullanılacak yerde, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

11) Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı): Mesul müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı.

12) SGK Giriş Formu: Mesul müdür ve diğer çalışanların sigorta girişlerini bildiren belge, Bağ-kurlu ise bağ-kur belgesi

13) Oda Kayıt Belgesi: Bağlı bulunulan odadan oda kayıt belgesi

14) Vergi Levhası

15) İmza Sirküleri:  Mesul müdürün ve müessese sahibinin

16) Defterler: Gözlük Reçetesi Kayıt Defteri, Teftiş-Denetim Defteri, Lens Reçetesi Kayıt Defteri (Odadan temin edebilirsiniz)

Bu Yönetmelik kapsamında bir optisyenlik müessesesi açanlar ve işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir optisyenlik müessesesi açılmak istenmesi durumunda aynı şekilde başvuru yapılması ve sayılan belgelerin sunulması gerekir.