Mesul Müdür Değişikliği ve Personel Çalışma Belgesi İçin İstenen Evraklar

MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ VE PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ İÇİN

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

 

1) Dilekçe: İşverenin yeni mesul müdürü atadığına dair dilekçesi ile mesul müdürün ilgili optisyenlik müessesesinde görev yapmak istediğine dair dilekçesi.

2) Diploma Örneği: Bakanlığımızca tescili yapılmış optisyenlik diplomasının örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminden doğrulaması yapılmış ve aslına uygunluğu il müdürlüğünce onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak ise uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge,

3) TC Kimlik Fotokopisi: Müessese sahibi, optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün T.C. kimlik numarası,

4) Sözleşme: Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,

5) Vesikalık Fotoğraf: Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

6) Sağlık Raporu: Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu,

7) Zorunlu Asgari Araç Gereç Listesi:  Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve ek-1’de belirtilen asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,

8) Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı): Mesul müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı.

9) SGK Giriş Formu: Mesul müdür ve diğer çalışanların sigorta girişlerini bildiren belge, Bağ-kurlu ise bağ-kur belgesi

10) Oda Kayıt Belgesi: Bağlı bulunulan odadan oda kayıt belgesi